Wspólnoty przy parafii

Liturgiczna Służba Ołtarza – Ministranci

Św. Dominik Savio - patron ministrantów

 

Dominik urodził się w wiosce Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 r. Jego ojciec był rzemieślnikiem, a matka krawcową. Mając 12 lat spotkał św. Jana Bosco, który przyjął go do swego Oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź. W trzy lata później Dominik umarł. Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków codzienności, przebywając między rówieśnikami, osiągnął świętość. Jej rozumienie zawarł w liście do przyjaciela: "Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki".
Papież Pius XI powiedział o nim: "Mały święty, ale gigant ducha". Beatyfikowany w 1950 roku, kanonizowany w 1954. Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół.

Relikwie świętego znajdują się w Turynie w bazylice Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w pobliżu relikwii św. Jana Bosko. Wspomnienie świętego obchodzone jest w kościele katolickim 5 maja.


"Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen"

 

"Ministrare" znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

 

Kim jest Ministrant? 

  1. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

  2. Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.

  3. Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać. "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

Służba ministrancka, to również powołanie przy ołtarzu Chrystusa, nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Przeżywając liturgie sakramentalną, jako ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako służbę dla Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina i zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska w którym się znajduje, jest i nie przestaje być ministrantem - człowiekiem bliższym Panu Bogu. W życiu codziennym ministrant powinien postępować według reguł, które zostały nazwane "Zasadami Ministranta". Ministranckie pozdrowienie „Króluj nam Chryste”, to pragnienie i dbałość, by Chrystus królował w jego sercu „Zawsze i wszędzie”.

Zasady Ministranta:
1. Jest Dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu
2. Jak Święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię
3. Chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa
4. Naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci
5. Wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali"
6. Służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna
7. Podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia
8. Kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże
9. Mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów
10. Z miłości ku Bogu i ku bliźnim stara się unikać alkoholu i tytoniu

Zachęcamy chłopców do wstępowania w szeregi ministrantów w Starych Jabłonkach i Idzbarku. Warto przynajmniej spróbować. Być ministrantem to wielki zaszczyt i radość służyć Panu Bogu. Prozmawiaj z Rodzicami, jeśli się zgodzą - przyjdź. Osoby chętne mogą się zgłaszać do ks. Marka Szymborskiego SDB - opiekuna.


Oratorium

Oratorium bł. Piątki Poznańskiej, to środowisko wychowawcze, którego celem jest integralny rozwój młodego człowieka. Dla młodego człowieka w praktyce to miejsce, środowisko i klimat. Tu można przyjść, spędzić czas przy zabawie, włączyć się w działalność różnych grup, uzyskać pomoc w nauce. Panuje tu przyjazna atmosfera, można tu spotkać przyjaznych i chętnych do pomocy ludzi. Jest to miejsce, gdzie człowiek może stawać się lepszy, wzrastać w swoim człowieczeństwie oraz przybliżać się do Boga.

 

ORATORIUM jest DOMEM, który przygarnia, PARAFIĄ, która ewangelizuje, SZKOŁĄ, która przygotowuje do życia oraz PODWORKIEM, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie.

 

 


Animatorzy Oratorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim jest animator?

Słowo animacja pochodzi od łacińskiego animare, co oznacza ożywiać, dawać ducha, dawać życie. Ożywiać można coś, ale ożywiać można też kogoś – zachęcać, skłaniać kogoś do działania, pobudzać jego siły. Animator więc, to ten, kto animuje, ożywia. Jest to ktoś, kto w drugim człowieku wzbudza siły, przywraca sens życia i pracy, przemienia sytuację śmierci w sytuację życia.

Animator w stylu salezjańskim pomaga Salezjanom wychowywać młodzież na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. W miarę swojego rozwoju i dojrzewania sam staje się wychowawcą. Jego animacja polega na mobilizowaniu, skłanianiu i zachęcaniu swoich rówieśników i podopiecznych do podejmowania różnych kreatywnych działań, zdobywania wiedzy, wzrostu duchowego i szeroko rozumianego rozwoju.  

Opiekunem animatorów jest ks. Marek Szymborski SDB - proboszcz   

 

 


 

Krąg biblijny

 

"Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi" (J 1,12)

 

Sensem życia człowieka jest zbawienie, tj. dostąpienie udziału w Królestwie Bożym. Jak żyć,  aby to osiągnąć, a także odpowiedź na każde mogące się zrodzić w umyśle egzystencjalne pytanie,  Bóg zawarł w specjalnym liście skierowanym do człowieka. Tym listem jest Biblia, czyli Pismo Święte. Jak nas naucza  Katechizm Kościoła Katolickiego,  Autorem Pisma Świętego jest Bóg.  Do napisania świętych ksiąg, Bóg wybrał ludzi używających własnych sił  i  umiejętności.   Działając w nich i przez nich posłużył się nimi tak, aby  przekazali  na piśmie  wszystko  to  i  tylko to, co sam chciał.   Mówimy o nich "autorzy natchnieni". W Piśmie Świętym objawia się nam sam Bóg w Swoim Słowie. A Słowo to  zostało nam dane po to właśnie, abyśmy - jak mówi ewangelista - wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyśmy wierząc, mieli życie w Jego imię (J 20,31).   Św. Paweł natomiast w swoim liście pisze: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy; tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Czyli wiara rodzi się ze słuchania.  Bez słuchania nie ma wiary, bez wiary nie ma zbawienia. Jak zatem możemy słuchać słów Chrystusa nie czytając i nie znając Pisma Świętego? Już św. Hieronim mówił: "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa".  My, katolicy,  chyba mniej doceniamy Pismo Święte niż np. nasi bracia protestanci czy członkowie niektórych sekt religijnych, których nazwy tu nie wymienimy. Jeżeli więc pragniemy zbawienia,  powinniśmy pogłębiać i ożywiać naszą wiarę karmiąc się Bożym Słowem. Może nam w tym pomóc Krąg Biblijny.

Krąg Biblijny jest to grupa ludzi spotykających się, aby wspólnie czytać i rozważać Pismo Święte. W Kręgu Biblijnym otwieramy swoje umysły i serca na Boże Słowo i uczymy się według Niego żyć. Celem naszych spotkań jest pogłębianie wiedzy religijnej oraz naszej wiary poprzez medytację Bożego przesłania i zrozumienie Słowa Bożego, aby następnie zastosować Je w naszym codziennym życiu. To tutaj każdy z nas poznaje i uświadamia sobie to, co Pan Bóg chce do niego powiedzieć przez Jego Słowo.

Spotykamy się w każdą środę po wieczornej Mszy św. Możesz przyjść i Ty!  Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania, nawet jeśli nie masz Księgi. Przyjdź, zacznij  budować niepowtarzalną więź z Bogiem, który chce mówić do twego serca. "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego"( J 6,68).

Opiekunem grupy jest ks. Marek Szymborski SDB

 


 

Wspólnoty różańcowe

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI 

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób - tyle ile jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na konferencji i modlitwie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św: w Starych Jabłonkach o godz. 9.00, w Idzbarku o godz. 10.30 . Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy. Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się.

Opiekunem grupy jest  ks. Marek Szymborski SDB - proboszcz .