Sakramenty i sakramentalia

Sakrament Chrztu Świętego

„Kto wierzy i przyjmie chrzest – ten będzie zbawiony”

1. Rodzice

 • wybierają dziecku imię chrześcijańskie;
 • dobierają wierzących i praktykujących rodziców chrzestnych;
 • starają się jak najwcześniej - po urodzeniu - ochrzcić dziecko;

2. Chrzest

Zgłaszają w kancelarii parafialnej Rodzice dziecka, przedstawiając:

 • metrykę urodzenia dziecka z USC;
 • metrykę własnego ślubu kościelnego;
 • imiona, nazwiska, data urodzenia, adres rodziców i chrzestnych;
 • ustalają z kapłanem datę chrztu dziecka;
 • otrzymują kartki do spowiedzi;

Rodzice dokonują zgłoszenia na miesiąc przed chrztem !!!

3. Chrzestni

 • muszą być ochrzczeni i bierzmowani;
 • muszą mieć ukończone 16 lat;
 • muszą być wiernymi katolikami, bez żadnej kary i przeszkód kościelnych;
 • jeśli pochodzą z innej parafii powinni mieć świadectwo moralności od swojego Księdza Proboszcza;

4. Przed Chrztem należy spisać akt chrztu w dwóch księgach;

5. Do chrztu należy przynieść świecę i białą szatę;

6. Chrzty w naszej Parafii odbywają się:

 • w niedziele: Stare Jabłonki - o godz. 12.00; Idzbark - o godz. 10.00;
 • w Boże Narodzenie i Wielkanoc: Stare Jabłonki - o godz. 12.00; Idzbark w Boże Narodzenie i Drugi Dzień Świąt Wielkanocy - o godz. 10.00;   

7. W czasie Mszy Świętej rodzice, chrzestni i rodzina przyjmuje Komunię Świętą w intencji ochrzczonego dziecka;

8. Katecheza przygotowująca do sakramentu chrztu – sobota przed niedzielą chrzcielną lub inny dzień do uzgodnienia. Obecność obowiązkowa rodziców dziecka i chrzestnych.

 

KTO MOŻE BYĆ OJCEM CHRZESTNYM / MATKĄ CHRZESTNĄ?

Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

Ksiądz powinien zapytać

o sprawę modlitwy, uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii,

o stosunek do zasad wiary i moralności chrześcijańskiej,

o zdolność do wzięcia odpowiedzialności za chrześcijańskie wychowanie itp.

 

Bez tych kwalifikacji trudno byłoby wypełniać obowiązki rodzica chrzestnego

 

Pierwsza Komunia Święta

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje …”

Potrzebne dokumenty:

 • Metryka chrztu dziecka.
 • Jeśli dziecko pochodzi z innej parafii, to potrzebne jest pozwolenie od swojego ks. Proboszcza.

 

Sakrament Bierzmowania

„Niech zstąpi Duch Twój …”

Potrzebne dokumenty:

 • Metryka chrztu.
 • Zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolnej katechezy albo świadectwo ukończenia katechizacji.
 • Opinia katechety.
 • Jeśli dana osoba pochodzi z innej parafii, to potrzebne jest pozwolenie od swojego ks. Proboszcza.

 

Sakrament Małżeństwa

"Kogo Bóg złączył - człowiek niech nie rozdziela"

1. NARZECZENI – na trzy miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem zasięgnięcia odpowiednich informacji.

Narzeczeni – otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnych.

2. Po ustaleniu terminu ślubu, narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej, celem złożenia odpowiednich dokumentów oraz spisania protokółu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

3. Przy spisywaniu protokółu przedmałżeńskiego narzeczeni dostarczają:

 • aktualne metryki chrztu (świeżej daty, wystawione na 3 miesiące przed ślubem);
 • dowód tożsamości;
 • świadectwo bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz ostatnie świadectwo katechizacji;
 • świadectwo poradnictwa rodzinnego;
 • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

4. W ustalonym terminie poprzedzającym ślub narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na konferencję i przedstawiają:

 • dane o świadkach, którzy ukończyli 18 lat (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania);
 • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi;
 • ewentualnie inne dokumenty;

5. Na 15 minut przed ślubem świadkowie zgłaszają się do zakrystii celem przekazania obrączek narzeczonych;

Do ślubu narzeczeni stawiają się punktualnie;

6. Pragnieniem Kościoła jest by nowożeńcy zawierali sakrament małżeństwa podczas Mszy św. i przystąpili zarówno oni sami, jak i świadkowie oraz rodzina do Komunii św.

 

Sakrament Chorych

"Choruje ktoś wśród was? Niechaj wezwie kapłanów Kościoła ..."

1. Kto powinien przyjąć sakramenty chorych?

 • wierni, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub starości;
 • przed poważną chorobą (np. operacja itp.);
 • chore starsze dzieci, które nie były jeszcze u I Komunii św.;

2. Kto zaprasza kapłana do chorych?

 • sami chorzy;
 • rodzina chorych lub inne osoby;

3. Kapłana do chorego należy wzywać w czasie, gdy chory z całą świadomością i przytomnością umysłu może przyjąć sakramenty św. - a nie dopiero wtedy, gdy następuje śmierć lub chory już umarł. Namaszczenie Chorych jest bowiem sakramentem żywych, a nie umarłych !!!

4. Namaszczenie chorych nie jest zwiastunem śmierci - często przywraca zdrowie;

5. Wielka jest odpowiedzialność człowieka, z powodu którego chory umiera bez sakramentów świętych !!! Wezwijmy więc na czas kapłana do chorego !!!

6. Na przyjście kapłana należy poczynić przygotowania w domu chorego:

 • uprzątnąć mieszkanie;
 • na stole nakrytym białym obrusem postawić krzyż, dwie zapalone świece, wodę święconą, kropidło, szklankę z wodą i łyżeczkę, watę;

7. Sakramenty chorych można przyjąć ponownie, gdy:

 • chory wyzdrowieje i powtórnie zachoruje;
 • choruje długo i następuje pogorszenie stanu zdrowia;

 

Pogrzeb

„Wszyscy musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa ...”

1. Osoba zgłaszająca pogrzeb, musi dostarczyć następujące dokumenty:

 • Akt zgonu;
 • Zaświadczenie od kapłana udzielającego sakramentu pokuty, namaszczenia chorych i Eucharystii;

2. Aby mógł nastąpić pogrzeb katolicki, muszą być spełnione następujące warunki (KPK, kan. 1184, 1185):

 • Zmarły/a musi być osobą wierzącą i praktykującą;
 • Przed śmiercią przyjął/a sakramenty święte;
 • Żył/a zgodnie z przykazaniami Bożymi i kościelnymi;
 • Nienaganne życie chrześcijańskie;

3. Jeśli nie zostały spełnione warunki, można odmówić pogrzebu katolickiego lub go ograniczyć do minimum.

4. Jeśli zmarła osoba pochodziła z innej parafii, należy dostarczyć od Ks. Proboszcza pozwolenie na pogrzeb i opinię.

5. Rodzina w swoim zakresie powiadamia Organistę.